BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Barkavas pamatskola

        Barkavas pamatskola ir pašvaldības mācību iestāde Barkavas pagastā. Atrodamies 30 km no novada centra- Madonas.skola.jpg

       2015./2016. m.g. Barkavas pamatskolā mācās 85 Barkavas pagasta un tuvākās apkārtnes skolēni. Skolas darbu nodrošina 14 pedagogi  un 10 tehniskie darbinieki.

        Skolas lepnums ir stabili skolēnu sasniegumi mācībās un tradicionālo pasākumu norise skolā: Zinību diena, Dzejas dienas, Burtiņu svētki, Valodu, Tēvzemes, Projektu, Mākslas nedēļa, matemātikas un erudītu konkursi. Skolēni guvuši atzinību vides izzināšanas un literārās jaunrades konkursos valsts mērogā.

        Mācību gada laikā skolēni tiek vērtēti konkursos „Veiksmīgākais mācībās”, „Veiksmīgākais mācību priekšmetu olimpiādēs”, „Sporta laureāts” un „Aktīvākais skolēns”.

        Mācību gadu noslēdzam ar kopīgu sporta un atpūtas pasākumu „Sveika, Vasara!” Par tradīciju kļuvusi absolventu klases iesaistīšanās skolas noformēšanā vizuālās mākslas skolotājas Aijas Gailumas vadībā.

     Skolēnu komandas (skolotāja Irita Strode) ir sasniegušas ļoti augstus rezultātus volejbolā, basketbolā,orientēšanās sacensībās, vieglatlētikā  novada un valsts līmenī.

    Sadarbība ar vecākiem tiek attīstīta, organizējot tematiskas skolas un klašu skolēnu vecāku sapulces, atvērto durvju dienas Vecāku nedēļā, kopīgus pasākumus un mācību gada noslēgumu. Skolai ir sava mājas lapa internetā.

    Skola piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu izglītības programmu skolēniem: 8 pulciņu nodarbības, tai skaitā sporta, peldētapmācības, sporta spēļu, kokapstrādes pulciņus, tautisko deju kolektīvus, ansambli un kori.

    skola_2.jpgTautisko deju kolektīvi (vadītāja Jolanta Anusāne), ir bijuši trīs Latvijas skolu jaunatnes deju svētku un vienu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieki. Koncertus snieguši arī Slovākijā un Igaunijā.

    Koris (vadītāja Sandra Solozemniece) guvis labus rezultātus starpnovadu skatēs, bijis divu Skolēnu dziesmu svētku dalībnieku skaitā 2005., 2010.  un 2015. gadā.

    Šajā mācību gadā skola piedalās pedagogu pilna darba laika samaksas modeļa aprobācijā.

    Skolā strādā profesionāls un radošs kolektīvs.